OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI

 1. Úvodní ustanovení
  • Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují prodej a distribuci výrobků a zboží společnosti SC Metal, s.r.o., se sídlem v Přibyslavi, U Nádraží 383, identifikační číslo 260 10 402, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddílu C, vložce 19917 (prodávající).
  • Tyto všeobecné obchodní podmínky se užijí vždy ve vztahu mezi prodávající společností SC Metal, s.r.o. a kupujícím (odběratelem), a to v případě, že kupní smlouva mezi těmito subjekty neupraví konkrétní záležitost odlišně a v případě, že kogentní ustanovení zákona neupraví konkrétní záležitost odlišně.
  • Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy, kterou společnost SC Metal, s.r.o. uzavře na straně prodávajícího a jsou volně dostupné na internetových stránkách scmetal.cz. Uzavřením kupní smlouvy, ve které je uveden odkaz na tyto všeobecné obchodní podmínky, se má za to, že obě strany kupní smlouvy přijímají tyto obchodní podmínky a souhlasí s tím, že se jimi budou řídit.
 2. Nabídka a objednávka, kupní smlouva
  • Prodávající nabízí kupujícímu zboží nebo výrobky v písemné nabídce, což je buď aktuální ceník výrobků nebo zboží, respektive katalog výrobků nebo zboží nebo prodávající připraví pro kupujícího zvláštní nabídku na specifické výrobky a zboží. Doba platnosti nabídky je uvedena v nabídce. Po uplynutí této doby není prodávající touto nabídkou vázána. Má se za to, že návrh dodat zboží nebo výrobky v reklamě, katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit.
  • Kupující na základě nabídky prodávajícího může učinit objednávku, která musí být v písemné formě. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy prodávající písemně potvrdí přijetí objednávky od kupujícího. Prodávající je povinen tak učinit nejpozději do 3 dnů od doručení objednávky, jinak se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.
  • V případě, že v době mezi učiněním nabídky prodávajícím a odesláním objednávky kupujícím dojde ke změně kupní ceny nebo dodací lhůty, prodávající o tom informuje kupujícího do 3 dnů od doručení objednávky a kupní smlouva je pak uzavřena pouze v případě, že kupující vysloví písemný souhlas s touto změnou.
  • Kupní smlouva není uzavřena také v případě, že kupující pošle prodávajícímu objednávku, která je neurčitá, tedy jednoznačně z ní nevyplývá, kdo objednávku činí a jaké konkrétní zboží či výrobky objednává (tedy označení jakosti zboží a druh materiálové a rozměrové normy) a v jakém množství jej objednává. Kupující je dále v objednávce povinen určit místo dodání zboží a způsob dopravy.
  • Za uzavřenou kupní smlouvu se považuje také dodací list převzatý kupujícím nebo přepravcem zajišťujícím dopravu zboží kupujícímu. V případě, že přepravu zboží zajišťuje kupující prostřednictvím jím zvoleného přepravce, nahrazuje podpis kupujícího stvrzující převzetí předmětu dodávky podpis přepravce.
  • Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nebo výrobky v takové kvalitě, aby v den dodání zboží či výrobků splňovaly obecné technické požadavky pro každý specifický typ výrobku (normu).
 • Dodací podmínky
  • Prodávající se zavazuje k tomu, že zboží nebo výrobky, které jsou předmětem kupní smlouvy, dodá kupujícímu ve lhůtě, uvedené v nabídce nebo v potvrzení objednávky. Prodávající se zavazuje k tomu, že spolu s dodávaným zbožím či výrobky předá kupujícímu dodací list, kde uvede dodávané zboží nebo výrobky.
  • Prodávající je oprávněn dodat zboží nebo výrobky kupujícímu i před určenou lhůtou nebo plnění rozdělit do několika dílčích dodávek.
  • Zboží nebo výrobky jsou dodány okamžikem předání a převzetí ve skladu prodávajícího nebo v případě dodávky včetně dopravy – jejich předáním a převzetím na místě sjednaném.
  • Prodávající je oprávněn přizpůsobit v potvrzení objednávky množství objednaného zboží s přihlédnutím k jeho povaze a formě, v jaké je vyráběno (například zaokrouhlit na běžné metry, na kilogramy, na celé balíky, na počet výrobních délek, apod.). Má se za to, že takto provedená úprava množství se pohybuje do +/- 5 % z celkového množství na položku, v ostatních případech musí být odlišné množství odsouhlasené oběma stranami. V případě, kdy se ploché výrobky dodávají v propočtených vahách, je pro výpočet použit koeficient, který předepisuje příslušná norma, případně výrobce konkrétního hutního produktu.
  • Tolerance množství dodaného zboží oproti množství, uvedenému v potvrzení objednávky činí +/- 5 %.
  • Kupující se zavazuje k tomu, že předmětné zboží nebo výrobky převezme nejpozději do 3 dnů od výzvy prodávajícího k převzetí zboží a převzetí potvrdí prodávajícímu podpisem dodacího listu. Pokud je sjednána dodávka zboží nebo výrobků včetně dopravy na určené místo, je prodávající povinen kupujícímu 2 dny předem oznámit, kdy k dodání zboží dojde a kupující je povinen zajistit převzetí zboží na daném místě. Pokud by kupující tuto povinnost porušil, zavazuje se k tomu, že prodávajícímu zaplatí náhradu škody.
  • V případě, že kupující zboží od prodávajícího nepřevezme ani ve shora uvedených lhůtách, vyhrazuje si prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit. V tomto případě je prodávající oprávněn žádat od kupujícího zaplacení vynaložených nákladů na předmětné zboží nebo výrobky, a to v případě, že nemůže předmětné zboží nebo výrobky prodat třetí osobě nebo využít jinak. Kupující se zavazuje k tomu, že prodávajícímu nahradí škodu, která prodávajícímu tímto vznikne. Kupující se dále zavazuje k tomu, že v případě, že prodávající z tohoto důvodu odstoupí od smlouvy, zaplatí prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 20 % z kupní ceny u zboží obvyklého – dodávaného ze skladu (uvedeného v ceníku nebo katalogu) a ve výši 75 % z kupní ceny u zboží vyrobeného dle zvláštních požadavků kupujícího (tedy zboží nebo výrobky, které nejsou v katalogu nebo ceníku prodávajícího nebo jsou dle požadavků kupujícího nějak upraveny).
  • Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím zboží.
  • V případě, že bude prodávajícímu v dodání zboží nebo výrobků bránit dočasně nebo trvale mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli (vyšší moc), je oprávněn pozastavit dodání zboží nebo výrobků. O této překážce je povinen informovat kupujícího nejpozději do 24 hodin od okamžiku vzniku překážky a následně je povinen ho informovat do 24 hodin po odpadnutí této překážky. Po dobu této překážky není prodávající v prodlení s dodáním zboží nebo výrobků. Za tuto překážku se zejména považuje překážka způsobená živelními událostmi, závažnými společenskými událostmi (např. válka, bojkot, embargo atd.) nebo epidemiologickými opatřeními, a to v případě, že tyto překážky mají přímý vliv na dodání zboží.

 

 

 1. Odpovědnost za vady
  • Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat, zda jsou mu zboží nebo výrobky dodány ve správném množství a je povinen zkontrolovat, zda zboží či výrobky nemají zjevné vady a případné vady prodávajícímu oznámit do 5 dnů od převzetí.
  • Neoznámí-li kupující prodávajícímu vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nemá právo z vadného plnění. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada prodávajícímu oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání zboží nebo výrobků. Kupující se zavazuje k tomu, že prodávajícímu zašle vadné zboží či výrobky na prodávajícím určené místo, nezávisle na dodávce náhradního zboží či zaplacení kupní ceny.
  • Prodávající neodpovídá za to, že kupující zjistí, že zboží nebo výrobky nejsou vhodné k účelu, za kterým bylo pořízeno.
  • Vytknuté zjevné nebo skryté vady budou posuzovány za účasti odpovědného pracovníka prodávajícího v přiměřené lhůtě.
 2. Platební podmínky
  • Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dodané zboží nebo výrobky, a to ve lhůtě splatnosti, uvedené na faktuře. Prodávající zašle kupujícímu fakturu, ve které mu vyúčtuje kupní cenu nejpozději do 10 dnů od dodání zboží nebo výrobků. Faktura může být zaslána kupujícímu e-mailem na adresu, kterou kupující označí.
  • Zaplacením kupní ceny se rozumí připsání celé účtované částky na účet prodávajícího.
  • Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení za každý den prodlení se zaplacením kupní ceny, a to v zákonné výši. Jestliže je kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny déle než 30 dní, je prodávající oprávněn odmítnout uzavření nových kupních smluv s kupujícím. Kupující je povinen prodávajícímu nahradit škodu, která by mu v této souvislosti vznikla.
  • Kupující se zavazuje k tomu, že prodávajícímu zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením. Smluvní pokuta je splatná na požádání.
 3. Závěrečná ustanovení
  • Prodávající není vázán případnými obchodními podmínkami kupujícího.
  • Kupující stvrzuje seznámení se s těmito obchodními podmínkami a zavazuje se k tomu, že je bude dodržovat.
  • Tyto obchodní podmínky jsou platné od 15. 3. 2022

V Přibyslavi, dne 3.1.2022

 

 

 

 

………………………………                                                ………………………………………

Jan Dvořák                                                                            Jiří Eigl

Obchodní ředitel                                                                    Výkonný ředitel