Etický kodex SC Metal, s.r.o.

Etický kodex stanovuje, jak bychom měli jednat a postupovat v řadě situací, které mohou nastat při výkonu naší práce.

Účelem Etického kodexu je podporovat žádoucí standardy našeho chování.

Základní hodnoty

Základními hodnotami jsou zákonnost, kvalita a efektivnost práce, dodržování nestrannosti a rovného přístupu, neovlivnitelnost, neúplatnost a poctivost.

Dobré jméno společnosti

Vystupuje-li kdokoli z nás v situaci, v níž může být důvodně pokládán za zástupce firmy SC Metal, vždy dbá na dobré jméno firmy.

Majetek

Informace firmy SC Metal považujeme za důvěrné. Pečujeme o majetek společnosti a řádně ho užíváme formou řádného hospodáře.

Ochrana životního prostředí

Dbáme na ochranu životního prostředí. Zavádíme stále nové technologie šetrnější pro životní prostředí, jako je třídění odpadu a zajišťování odborné likvidace nebezpečných látek.

Profesionální jednání

Jednáme charakterně a čestně. Komunikujeme včas a efektivně.

Vzájemný respekt

Je zcela neslučitelné s etickým chováním vystavit kolegu či kolegyni nespravedlivému jednání z takových důvodů jako je jeho rasa, barva pleti, národnost, věk, pohlaví, sexuální orientace, zdravotní postižení.